Figyelem!
Az alábbi általános szerződési feltételek 2021. december 15-e és 2022. október 24-e között voltak hatályosak.
Jelenleg hatályos szerződési feltételeinket az ÁSzF oldalunkon találja.

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2021. december 15.  napjától
Jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed az AIRVENT és a Vevő között bármely módon megkötött valamennyi termékértékesítési szerződésre.

1. Az Airvent adatai, elérhetőségei

AIRVENT Légtechnikai Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150., fióktelepei: 1103 Budapest, Kőér utca 3/B., 4026 Debrecen, Irinyi u. 20., 9700 Szombathely, Zanati út 4., cégjegyzékszám: 03-10-100246, nyilvántartásba vevő bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11577047-2-03)
(a továbbiakban: „AIRVENT”)

Az AIRVENT központi elérhetőségei:
E-mail: vevoszolgalat@airvent.hu
Telefonszám: +36 (76) 481 650
Faxszám: +36 (76) 329 49

2.  Megrendelés és visszaigazolása

2.1. A Vevő Termékek megvételére vonatkozó ajánlata (megrendelése) a szerződést még nem hozza létre. A szerződés a megrendelésnek az AIRVENT általi írásbeli visszaigazolásával vagy ennek hiányában a megrendelés teljesítésével jön létre. Az AIRVENT által a megrendelés alapján kiállított és a Vevőnek eljuttatott számla vagy díjbekérő is a megrendelés visszaigazolásának minősül. 

2.2. A Vevő késedelem nélkül (fogyasztónak nem minősülő vevő legkésőbb a visszaigazolás kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül) köteles az AIRVENT felé írásban jelezni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása között lényeges kérdésben eltérést tapasztal. Lényeges kérdésben való eltérés esetén a szerződés akkor jön létre, ha a Vevő a visszaigazolásban foglaltakat elfogadja. Egyéb esetben a szerződés a Vevő határidőben történő tiltakozása hiányában vagy a Vevő számla vagy díjbekérő szerinti teljesítésével a visszaigazolásban foglaltak szerint jön létre.

2.3. Az AIRVENT a megrendeléseket nem köteles elfogadni, jogában áll a megrendeléseket részben vagy egészben teljesíteni, kivéve, amennyiben a Vevő a részteljesítést kizárta.

2.4. Az AIRVENT kifejezetten fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Vevőnek korábbi vagy folyamatban lévő megrendeléséből eredően lejárt tartozása áll fenn az AIRVENT-tel szemben, úgy az újabb megrendelés elfogadását mindaddig visszautasítsa, illetve a fennálló megrendelések teljesítését felfüggessze, amíg a Vevő a tartozását nem rendezi, vagy – saját döntése szerint - az új megrendelést kizárólag előre fizetés mellett fogadja el. Lejárt tartozás esetén az AIRVENT jogosult ezen kívül a Vevő részére nyújtott kedvezményeket is megvonni.

2.5. A Vevő a megrendelés módosítására a visszaigazolást követően kizárólag az AIRVENT írásbeli hozzájárulásával és - a fogyasztónak nem minősülő Vevő - az AIRVENT által meghatározott, előzetesen közölt módosítási díj megfizetése mellett jogosult.

3. Teljesítési határidő

3.1. A teljesítési határidőt/határnapot az AIRVENT határozza meg a Vevő igényeinek figyelembevételével. A Vevő részéről bejelentett bármilyen műszaki és mennyiségi változtatás módosíthatja a már elfogadott határidőt. Amennyiben a Vevő az AIRVENT által megadott vagy módosított teljesítési határidőt annak közlésétől számított 1 munkanapon belül nem kifogásolja, úgy azt akként kell tekinteni, hogy azt elfogadta, és a felek között a teljesítési határidő vagy annak módosítása tekintetében a megállapodás létrejött.

3.2. A megadott teljesítési határidő a szerződés létrejöttétől, előleg fizetési kötelezettség esetén az előleg beérkezésétől kezdődik.

4. Termékek átvétele, tárolási díj, szállítás

4.1. A megrendelt Termékek átvétele az AIRVENT székhelyén vagy a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett fióktelepei valamelyikén lehetséges. Ettől eltérő magyarországi helyszínre történő kiszállítást a Weboldalon történő megrendelés esetén, illetve egyedi megállapodás alapján vállal az AIRVENT.

4.2. A Vevő a Termék átvételére más személyt is meghatalmazhat, illetve a Vevő által megbízott fuvarozót is a Vevő áruátvételre jogosult képviselőjének kell tekinteni. E személyek az átvétel során a Vevő teljes körű képviselőiként járnak el, így az általuk megtett vagy meg nem tett nyilatkozat a Vevő nyilatkozatának vagy nyilatkozata hiányának minősül. 

4.3. Átvételi határidő

A Vevő köteles a Raktáron lévő Terméket a megrendelés visszaigazolásától, egyedileg gyártott Terméket az átvételi / készrejelentési értesítéstől számított 15 naptári napon belül átvenni. Az átvételi határidő eredménytelen leteltét követően az AIRVENT jogosult a szerződéstől, illetve annak nem teljesített részétől elállni. Az AIRVENT jelen rendelkezés szerinti elállása esetén a Vevő köteles továbbá az AIRVENT részére meghiúsulási kötbért fizetni, amelynek összege az át nem vett Termékek bruttó vételára 25%-ának megfelelő összeg.

4.4. Tárolási díj

Amennyiben a Vevő a Termékeket az átvételi határidő lejártáig nem veszi át, köteles az ezt követő napokra egészen a Termékek elszállításáig, illetve a szerződés megszűnéséig tárolási díjat fizetni az AIRVENT részére. A tárolási díj mértéke 1.000,- Ft + Áfa / raklap / nap. A tárolási díj elszámolására heti gyakorisággal, utólagosan kerül sor. A Vevő köteles a tárolási díjról kiállított számlát 15 napos fizetési határidővel banki átutalás útján kiegyenlíteni.

4.5. Kiszállításra vonatkozó eltérő szabályok

4.5.1. Ha ugyanazon Vevőtől több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

4.5.2. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható, az AIRVENT vagy a szállítást végző partnere a Vevőt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását az AIRVENT vagy a szállítást végző partnere ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

4.5.3. Ha a megadott címre az első kézbesítés sikertelen, az ismételt kézbesítés érdekében felvesszük a kapcsolatot a Vevővel.

4.5.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vevő részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail vagy Termék beérkezés e-mail elküldésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vevő, az AIRVENT jogosult a Szerződéstől elállni. A Vevő által ilyen okból át nem vett termékek visszaszállításra kerülnek az AIRVENT-hez, amely az AIRVENT számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a Termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és az AIRVENT jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.

4.6. Minőségi ellenőrzés

4.6.1. A Termék mennyiségét és épségét a Vevő köteles késedelem nélkül ellenőrizni.

4.6.2. A fogyasztónak nem minősülő Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Az AIRVENT ebben az esetben, a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

5. A vételár

5.1. A Termékek feltüntetett vételára nem tartalmazza az esetleges szállítás, csomagolás, összeszerelés, beüzemelés költségeit.

5.2. Az AIRVENT az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Az árak változása természetesen a már létrejött szerződésekre nem terjed ki. 

5.3. Az AIRVENT jogosult továbbá a már kiadott egyedi ajánlatokban szereplő árat is módosítani, amennyiben az árváltoztatást az árajánlat közlésekor nem ismert tényező vagy ismert tényező jelentős változása indokolja (pl. árfolyam-, vámtarifa-, adó-, illetékváltozás, állami beavatkozás, stb.). A már létrejött szerződéseket ez nem érinti.

6. Fizetési feltételek

6.1. Fizetési mód, fizetési határidő, tulajdonjog fenntartás

6.1.1. A Termékek vételárának kifizetése átutalással, átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetéssel történik. Átutalás esetén a fizetési határidő - eltérő megállapodás hiányában – az átvételtől számított 8 nap.

6.1.2. Fizetési késedelem esetén a Vevő a törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint fogyasztónak nem minősülő vevő esetén ezen felül a behajtási költségátalány megfizetésére köteles.

6.1.3. Amennyiben a Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének az AIRVENT részéről ezt követően küldött, 8 napos póthatáridőt tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz hiánytalanul eleget, az AIRVENT jogosult az érintett szerződéstől és a Vevővel fennálló összes, még nem teljesült szerződésétől is elállni. Az AIRVENT jelen pont szerinti elállása esetén a Vevő köteles az általa esetlegesen előzetesen átvett Termékeket az elállás közlésétől számított 5 napon belül az AIRVENT részére visszaszolgáltatni, és ezen túlmenően köteles az elállással érintett termékek bruttó összege 25%-ával egyező mértékű meghiúsulási kötbért is fizetni. Amennyiben a Vevő a Terméket hiánytalan, sértetlen állapotban, eredeti csomagolásában nem tudja visszaszolgáltatni, a Termék ellenértékét köteles az AIRVENT részére megtéríteni.

6.1.4. Előleg esetén az AIRVENT a teljesítést nem köteles megkezdeni mindaddig, amíg az előleget a Vevő meg nem fizette.

6.1.5. A Termék tulajdonjogát az AIRVENT a vételár teljes kifizetéséig fenntartja. A Vevő a Termékkel a tulajdonjog fenntartás ideje alatt nem jogosult rendelkezni, ekként azt nem terhelheti meg, nem adhatja biztosítékba és nem adhatja tovább, valamint köteles az ARIVENT-et minden olyan eseményről értesíteni, mely a Termék minőségét ill. állapotát vagy a tulajdonjogát érinti vagy veszélyezteti.

6.2. Webáruházra vonatkozó eltérő rendelkezések

6.2.1. A Webáruházban történő vásárlás esetén a Vevő bankkártyás vagy utánvétes fizetés között választhat. Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárlás végösszege a megrendelés leadásával egyidejűleg esedékes, annak teljesítése a megrendelés érvényességének feltétele. Utánvéttel történő fizetés választása esetén a fizetés a Termék(ek) átvételével egyidejűleg esedékes. 

7. A vevők elállási joga

7.1. Az AIRVENT minden Vevő részére biztosít elállási jogot a jelen fejezetben foglalt feltételekkel. A fogyasztónak minősülő Vevőket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá eső esetben a rendelet szerinti elállási jogok illetik meg, amelyek részletes ismertetését az Airvent a Fogyasztók részére szóló kiegészítő tájékoztatójában foglalta össze. E tájékoztató a Weboldalon is elérhető. A fogyasztókat e rendelet hatályán kívül eső esetekben a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel illeti meg az elállási jog. 
7.2. A Vevő a Termék átvételétől számított 3 hónapon belül jogosult kezelési költség fizetése mellett, indokolás nélkül elállni az alábbi feltételeknek megfelelő Termékekre vonatkozó adásvételtől:

  • Az elállás kizárólag azon Termék tekintetében gyakorolható, amelyet az AIRVENT folyamatosan raktáron tart, és nem került sor a Terméknek a Vevő igényeinek megfelelő átalakítására, egyedi igényeinek megfelelő módosítására, azaz a Termék standard állapotban került értékesítésre;
  • A Termék tiszta, sértetlen állapotban, eredeti, bontatlan csomagolásban van.

 

7.3. Az AIRVENT fenntartja a jogot az elállási jog visszautasítására azon mennyiség tekintetében, amelynek a visszavételével az adott Termék raktárkészlete 30%-kal meghaladná az átlagos raktárkészletet.

7.4. A kezelési költség mértéke:

  • A Terméknek a számlán feltüntetett nettó vételárának 10%-a + Áfa, amennyiben a Termék visszaadására az átvételtől számított 10 munkanapon belül kerül sor;
  • A Terméknek a számlán feltüntetett nettó vételárának 25%-a + Áfa, amennyiben a Termék visszaadására az átvételtől számított 10 munkanapon túl kerül sor.

 

7.5. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja, illetve a szerződés megkötését megelőzően a szerződéskötésre irányuló ajánlatát visszavonhatja.

7.6. A Vevő akkor gyakorolja határidőben az elállási jogát, amennyiben mind az elállási nyilatkozat közlése, mind a Termék visszaadására a fent megjelölt határidő lejárta előtt sor kerül.

7.7. A Terméket az elállási nyilatkozat közlésével egyidelűleg a számla másolatával együtt kell visszajuttatni az AIRVENT székhelyére (6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.) 

7.8. Elállás esetén a Termék Vevő részére történt kiszállítási díjának visszatérítésére a Vevő nem tarthat igényt, és a Termék AIRVENT részére történő visszaszállítási költségét is a Vevő köteles viselni.

7.9. Ha a Vevő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, az AIRVENT haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és az érintett Termék visszavételétől számított 14 napon belül banki átutalás útján visszatéríti a Vevő részére az elállással érintett Termék szerződés szerinti vételárát levonva belőle a kezelési költség összegét.

8. Egyebek

8.1. Amennyiben a szerződés tárgya a Vevő által megadott műszaki dokumentáció alapján egyedi Termék legyártása, úgy ezen Termékek működőképességéért, használhatóságáért, az esetleg felmerülő licenc és jogvitákért a felelősség a Vevőt terheli. 

8.2. Az AIRVENT kijelenti, a Vevő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az AIRVENT és a Vevő között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, a köztük létrejött jogviszony alapja túlnyomórészt az elektronikus együttműködés (Termékek megrendelése online vagy e-mailben történő kapcsolattartás útján).

8.3. Fogyasztónak nem minősülő Vevővel történő szerződéskötés esetén az AIRVENT a szerződésszegésért való felelősségének mértékét a szerződésszegéssel érintett termékek nettó vételárának megfelelő összegben korlátozza azzal, hogy az AIRVENT semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé bármilyen természetű vagy típusú közvetett, vagy következményes károkért, elmaradt haszonért, valamint nem vagyoni kárért (sérelemdíj). A jelen felelősségkizárás, illetve korlátozás a szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre nem alkalmazható.

8.4. Fogyasztónak nem minősülő Vevővel való szerződések tekintetében az AIRVENT az esetleges jogviták esetére kiköti – hatáskör függvényében - a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.

8.5. Az AIRVENT Weboldala részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: nGroup Szoftverfejlesztő Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 162. (14-es csengő)
Weboldal: www.netpeople.hu
E-mail: info@netpeople.hu
Telefonszám: +36 (1) 373 0875

8.6. Jelen ÁSZF mellékletét képezik és ezzel együtt értelmezendőek a Felhasználási Feltételek, a Jogi nyilatkozat, a Fogyasztók részére szóló kiegészítő tájékoztató, valamint a Jótállási nyilatkozat elnevezésű dokumentumok, amelyek a Weboldalon érhetőek el.

8.7. Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

8.8. Az AIRVENT kizárja az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről szóló 1987. évi XX. tvr. alkalmazását.

 

Kecskemét, 2021. december 15.
Airvent Légtechnikai Zrt.