Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy az Airvent Légtechnikai Zrt. üzleti tevékenysége során a partnerei, megrendelői, az Airvent Zrt. termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatait miként kezeli.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal a kapcsolat oldalon található elérhetőségeink valamelyikén.

I. Az adatkezelő

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője:

AIRVENT Légtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Cégjegyzékszám: 03-10-100246
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11577047-2-03
(a továbbiakban: „AIRVENT Zrt.”)

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
Postai levelezési cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
e-mail postafiók: gdpr@airvent.hu
Telefon: +36 76 481 650
Weboldal: www.airvent.hu

II. Adatkezeléseink

 

1.) Weboldalon történő regisztráció – Ügyfélfiók használata

Adatkezelés célja
A regisztráció célja, hogy Ön létrehozhassa a www.airvent.hu weboldalon működő webáruház használatát segítő ügyfélfiókját, ezáltal regisztrálja a későbbi belépéshez szükséges adatait.

A regisztrációval létrehozott ügyfélfiók célja a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a webáruház kényelmi funkcióinak biztosítása (így pl. számlázási, szállítási adatok rögzítése, egyedi kedvezmények érvényesítése, kedvenc termékek megjelölése és elmentése, stb.).

Kezelt személyes adatok köre
Regisztráció során kötelező adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, vállalkozás nevében történő regisztráció esetén cégnév / egyéni vállalkozói név, adószám

Regisztráció során opcionális adatok: vevőkód, hírlevél feliratkozás

Ügyfélfiók használata során opcionális adatok: vevőkód, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím

Az adatkezelés jogalapja
A regisztráció és az ügyfélfiók használata során megadott személyes adatait az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában az ügyfélfiók nem jön létre, annak funkciót Ön nem tudja igénybe venni.

A hozzájárulását azzal adhatja meg, hogy az AIRVENT honlapján (www.airvent.hu) a regisztrációs űrlapot kitölti, az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot „bepipálja” majd a „Regisztrálok” gombra kattintással a regisztrációját elküldi részünkre. Az ügyfélfiók használata során további személyes adatokat a megfelelő rovatok kitöltésével és az adatok mentésével adhat meg.

Adatkezelés időtartama
A regisztrációját az Önnek küldött visszaigazoló e-mailben megerősítenie szükséges. Amennyiben ezt elmulasztja, a regisztráció során megadott személyes adatait 48 óra elteltével töröljük, ezt követően a regisztrációt megerősítő link inaktívvá válik. A regisztrációját a regisztrációs űrlap ismételt kitöltésével újra kezdeményezheti.

Az ügyfélfiók kapcsán kezelt személyes adatait töröljük adatbázisunkból, ha

 • Ön az adatok törlését kéri;
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja;
 • ügyfélfiókját törli;
 • ügyfélfiókjába az utolsó bejelentkezését követő 2 év eltelt;
 • a webáruház üzemeltetését beszüntetjük.


Elfelejtett jelszó esetén az új jelszó beállításával a korábbi jelszót töröljük.

 

2.) Webshop – Kedvencek

Adatkezelés célja
A webáruház „Kedvenc” funkciójának a célja az Ön által kiválasztott termékek elmentése, így azokat később kigyűjtve tekintheti meg ismételten.

Kezelt személyes adatok köre
„Kedvenc”-ként megjelölt termékek listája.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában a Kedvencek funkciót nem tudja használni. Ön a hozzájárulását azzal a cselekményével adhatja / adhatta meg, illetve vonhatja / vonhatta vissza, hogy az AIRVENT honlapján a webáruházban egyes termékeket „Kedvenc”-ként megjelölt, illetve a megjelölést visszavonta.

Adatkezelés időtartama
Egy-egy termék „Kedvenc”-ként nyilvántartását mindaddig fenntartjuk, ameddig Ön a megjelölést vissza nem vonja. A „Kedvenc” lista az ügyfélfiók törlésével, a webáruház üzemeltetésének beszüntetésével együtt szintén törlésre kerül

 

3.) Szerződéskötés és teljesítése

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megrendelőinkkel vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk magánszemély vagy egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül. Ha pedig szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner által megjelölt kapcsolattartó személy vonatkozásában kerül sor.

Ha az áruátvevő személye eltér a megrendelő, illetve kapcsolattartója személyétől, abban az esetben az áruátvevő személyes adatainak kezelésére is sor kerül.

Adatkezelés célja
Amennyiben szerződő partnerünk (akár megrendelői, akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése. 

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Amennyiben pedig szerződő partnerünk egy cég (ideértve valamennyi jogi személyt), személyes adatkezelésre a részéről eljáró kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában kerülhet sor. A kapcsolattartó személy személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala és teljesítése.

A megrendelt termékeket átvevő személy személyes adatait az áru átadás-átvételének dokumentálása céljából kezeljük.

Kezelt személyes adatok köre
Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén:

 • Személyazonosító adatok (név, lakhely, születési hely és idő, anyja neve)
 • Írásbeli szerződés esetén aláírás
 • Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány száma
 • Számlázási név, cím, adószám, vevőkód (ha azzal rendelkezik), kedvezmény mértéke, szállítási név és cím
 • Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
 • Számla adatok (számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.)
 • Megrendelés részletei: termékek, szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára, megrendelés időpontja, státusza
 • Fizetési adatok (bankszámlaszám, fizetés napja, összege, módja, esetleges tartozások nyilvántartása)
 • Bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja
   

Kapcsolattartók esetén:

 • Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév, munkakör
   

Áru átadás-átvétele során eljáró személyek vonatkozásában:

 • Vezetéknév, keresztnév, aláírás
 • 1.000.000 Ft-ot meghaladó összértékű áru átvétele esetén további személyazonosító adatok: anyja neve, lakóhely, születési hely és idő
 • Szállítólevélen szereplő átvételi adatok (dátum, átvett termékek megnevezése, megrendelő azonosító adatai)

 

Az adatkezelés jogalapja, időtartama
Természetes személlyel és egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az általános adójogi (5+1 éves) elévülési idő alatt kezeljük, és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

 • Számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;
 • Amennyiben megrendelőnk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát, ha a számlában áthárított áfa összege a 100.000,- Ft-ot eléri, az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik;
 • Fogyasztói szerződés esetén a szavatossági és jótállási igények rendezése tekintetében a 19/2014 NGM rendelet alapján kötelesek vagyunk a bejelentett igényről jegyzőkönyvet felvenni, és azt 3 évig megőrizni.

 

Céggel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartó adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük.

A termékeket a megrendelő képviseletében átvevő személy személyes adatait az áru átadás-átvételének igazolásához, dokumentálásához fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) Az áruátvevő személyes adatait a kapcsolódó szerződésből származó igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük.

 

4.) Fogyasztói panaszok kezelése

Adatkezelés célja
Fogyasztónak minősülő (azaz magánszemély) vásárlóink panaszainak rögzítése, kezelése, dokumentálása.

Kezelt személyes adatok köre
A panasz egyedi azonosítószáma, a panaszt tevő fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, módja, a panaszt tevő fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz tárgya és tartalma, a panaszra adott válaszunk, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető valamint a panaszt tevő fogyasztó aláírása.

Az adatkezelés jogalapja
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

Adatkezelés időtartama
A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai vonatkozásában az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint 5 (öt) év.

 

5.) Hírlevél

Adatkezelés célja
Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, a feliratkozás során megadott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az e-mail címére időről időre elektronikus hírlevelet küldjünk. A hírleveleinkben termékeinkről, szolgáltatásainkról, akciós ajánlatainkról tájékoztatjuk, illetve tevékenységünkkel, társaságunkkal kapcsolatos híreket, eseményeket olvashatja (direkt marketing célú adatkezelés).

Kezelt személyes adatok köre
kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
opcionálisan megadható adatok: cégnév

Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adatot nem ad meg, úgy hírlevél feliratkozását nem tudjuk befogadni.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Hozzájárulás hiányában feliratkozását nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk Önnek megküldeni.

Hozzájárulását a feliratkozási űrlap megfelelő kitöltésével tudja megadni, és az ezt követően küldött e-mailben szereplő linkre történő kattintással tudja feliratkozását véglegesíteni.

Adatkezelés időtartama
Amennyiben a feliratkozást megerősítő e-mailben szereplő linken keresztül a feliratkozását 24 órán belül nem véglegesíti, a feliratkozás során megadott adatait haladéktalanul töröljük. Feliratkozását megismételheti az űrlap ismételt kitöltésével.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait továbbá bármikor töröljük adatbázisunkból, ha

 • Ön ezt kéri vagy
 • Az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy
 • A hírlevélről leiratkozik.

 

A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat:

 • A hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
 • A hirlevel@airvent.hu címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;
 • Postai úton az AIRVENT Zrt. részére a 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150. címre küldött levélben.

 

6.) Ügyfél levelezés

Adatkezelés célja
Amennyiben Ön valamely kérdésével hozzánk fordul (kapcsolat felvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, kérdésének megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékoztatás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés már egy folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez, webshop regisztrációhoz, ügyfél fiókhoz kapcsolódik, akkor arra a levelezésre az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

Kezelt személyes adatok köre
A kapcsolatfelvétel és a megkeresés tárgyától függően: név, e-mail cím, telefonszám, e-mail küldésének dátuma és időpontja, üzenet tartalma, egyéb az Ön levelében vagy szóban közölt további személyes adat.

Az adatkezelés jogalapja
Jelen pont alapján történő adatkezelés jogalapja azon jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), hogy az Ön megkeresését teljesíteni tudjuk, válaszunk megadása érdekében Önnel kapcsolatot tudjunk tartani.

Adatkezelés időtartama
A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

 

7.) Klímagerenda méretező program

Adatkezelés célja
Az Airvent Zrt. klímagerenda méretező program használatát biztosítja, amely a www.selection.airvent.hu webhelyen keresztül érhető el. A program használata ingyenes, a használat azonban regisztrációhoz kötött. A program valamennyi funkciójának teljes körű használata azáltal biztosítható, ha a felhasználó létrehoz egy felhasználói fiókot. A felhasználói fiók révén az egyes munkatervek elmenthetőek, később módosíthatóak. Regisztráció hiányában a felhasználó által létrehozott adatok akár az internet megszakadása esetén is elvesznének, később nem tudná a felhasználó onnan folytatni a munkát, ahol abbahagyta.

Kezelt személyes adatok köre
A regisztráció során a felhasználó kiválasztja, hogy milyen nyelven kívánja használni a programot, és megadja a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és jelszavát.

Az adatkezelés jogalapja
A regisztráció és az ügyfélfiók használata során megadott személyes adatait az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeljük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában az ügyfélfiók nem jön létre, annak funkciót Ön nem tudja igénybe venni.

Adatkezelés időtartama
A regisztrációját az Önnek küldött visszaigazoló e-mailben megerősítenie szükséges. Amennyiben ezt elmulasztja, a regisztráció során megadott személyes adatait 72 óra elteltével töröljük, ezt követően a regisztrációt megerősítő link inaktívvá válik. A regisztrációját a regisztrációs űrlap ismételt kitöltésével újra kezdeményezheti.

Az ügyfélfiók kapcsán kezelt személyes adatait töröljük adatbázisunkból, ha

 • Ön az adatok törlését kéri;
 • Az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja;
 • Ügyfélfiókját törli; 
 • Ügyfélfiókjába az utolsó bejelentkezését követő 3 év eltelt;
 • A program  beszüntetjük.

 

Elfelejtett jelszó esetén az új jelszó beállításával a korábbi jelszót töröljük.

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

Személyes adatait az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink, valamint adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

Személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

Amennyiben a megrendelt termékek szállításáról az Airvent Zrt. fuvarozó partnerén keresztül gondoskodik, abban az esetben az Airvent Zrt. fuvarozó partnere részére átadja a szállítás céljából szükséges személyes adatokat (szállítási név és cím, szállítandó termékek, szállítólevél, szállítás kért ideje, stb.).

Webshop-ban történő bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül a CIB BANK Zrt. (Székhelye:1027 Budapest, Medve utca 4-14.) felé

III/A Adatfeldolgozóink

A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére az AIRVENT Zrt. adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az AIRVENT Zrt. utasításai szerint járnak el.

Az adatfeldolgozó

Név: Drone Kreatív Kft.

Székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 1.

Elérhetőség: www.drone.hu​

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

Tevékenység: Honlap üzemeltetése, informatikai háttértámogatás, klímagerenda méretező program üzemeltetése
Megismert adatok: A MailChimp rendszere által kezelt adatok, klímagerenda méretező program kapcsán megadott személyes adatok

 

Az adatfeldolgozó

Név: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta GA 30308 USA

Elérhetőség: rocketsciencegroup.com​

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

Hírleveleink küldéséhez a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp által üzemeltetett MailChimp online hírlevél küldő szolgáltatást használjuk. Ennek során a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp részére a fenti II. pontban felsorolt adatok kerülnek átadásra.  A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp az Amerikai Egyesült Államokban (USA) bejegyzett, az EU-USA közötti adattovábbításokra vonatkozó Privacy Shield keretrendszerhez csatlakozott vállalkozás. A keretrendszerhez való csatlakozással a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp megfelelő szintű védelmet biztosít a részére átadott személyes adatoknak. A Privacy Shield keretrendszerről további információk az alábbi oldalakon érhetők el.

 

Az adatfeldolgozó

Név: nGroup Szoftverfejlesztő Kft.

Székhely: 1146 Bp., Thököly út 162.

Elérhetőség: netpeople.hu

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

Tevékenység: Honlap üzemeltetése, informatikai háttértámogatás, klímagerenda méretező program üzemeltetése
Megismert adatok: A MailChimp rendszere által kezelt adatok, klímagerenda méretező program kapcsán megadott személyes adatok

Az AIRVENT Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

IV. Adatbiztonság

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között a jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Szintén az Önök és személyes adataik védelme érdekében alkalmazzuk az ún. dupla hozzájárulásos rendszert, azaz azt a megoldást, hogy a feliratkozását a külön e-mailben kapott linkre kattintással tudja véglegesíteni.

Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk

V. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve, ha az incidensnek súlyos következményei lehetnek, arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon, illetve a lehetőségekhez képest közvetlenül is értesítjük Önöket. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk

VI. Az Ön jogai 
 

Hozzájárulás visszavonása
Ön jogosult a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga
Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog
Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Tiltakozáshoz való jog
Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

Adathordozhatósághoz való jog
Szerződéses jogalapon vagy hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre a gdpr@airvent.hu e-mail címre vagy postai levélben az AIRVENT Zrt. 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150. szám alatti címünkre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk

VIII. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. Igényérvényesítés módja

 

1) Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

2) Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://www.naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

3) Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

4) Hírlevéllel kapcsolatos panasz

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

Kecskemét, 2020. május 4.
Airvent Légtechnikai Zrt.
adatkezelő