Jótállási tájékoztató

Az AIRVENT Zrt. (6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.) a fogyasztói szerződéseket érintően a jogszabályi kötelező jótállást biztosítja. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető a Fogyasztók részére szóló kiegészítő tájékoztató-ban. Az Airvent Zrt. ezen túlmenően a fogyasztónak nem minősülő vevőire is gondolt. Fogyasztónak nem minősülő vásárlók felé nem kötelező jótállást biztosítani, azonban az Airvent Zrt. számára kiemelten fontos valamennyi vásárló elégedettsége, ezért a fogyasztónak nem minősülő vásárlók részére is vállal jótállást a következőek szerint.

 

 1. Az AIRVENT az általa gyártott vagy forgalmazott Termékekre egy év jótállást vállal.
 2. Az AIRVENT által forgalmazott, de más által gyártott Termékek esetén az AIRVENT által vállalt jótállás a gyártói jótállásban foglalt feltételekhez igazodik, amennyiben azok az itt rögzítetteknél szigorúbb feltételeket, korlátozásokat írnak elő (pl. rövidebb jótállási időtartam, beüzemelésre, karbantartásra vonatkozó előírások betartása, stb.). 
 3. A jótállási határidő a Termék Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az AIRVENT vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben viszont a Vevő a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.
 4. Fogyasztónak nem minősülő vevő esetén az AIRVENT jótállási jegy kibocsátására nem köteles.
 5. Az AIRVENT által vállalt jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig az AIRVENT-nél közvetlenül a jótállási jeggyel (ha kibocsátásra került) vagy számlával érvényesítheti. 
 6. Az AIRVENT által vállalt jótállás a légkezelő és a folyadékhűtő berendezések kivételével az AIRVENT székhelyén vagy telephelyén érvényesíthető (telephelyi garancia). A légkezelő és folyadékhűtő gépek bevizsgálása, javítása az üzemeltetés helyén történik, illetve szükség esetén e kategóriába tartozó gépek szállításáról az AIRVENT gondoskodik (helyszíni garancia). Telephelyi jótállás esetén a Terméknek az AIRVENT telephelyére történő szállítási költsége a Vevőt terheli. Helyszíni jótállás esetén pedig, amennyiben a jótállási igény megalapozatlannak bizonyul, a jótállási igényt érvényesítő személy köteles az AIRVENT részére az általa végzett helyszíni kiszállás költségét megtéríteni a kiszállás idején hatályos „AIRVENT szerviz díjtáblázat” szerint.
 7. A Systemair gyártmányú folyadékhűtő-hőszivattyú-freecooler termékkör esetén a jótállás feltétele, hogy a berendezés beüzemelését Systemair képzéssel rendelkező szakemberek végezzék. Az ilyen képesítéssel rendelkező szakemberekről az AIRVENT kérés esetén tájékoztatást nyújt. A jótállás további feltétele a rendszeres karbantartás erre jogosult, Systemair képzéssel rendelkező szakemberek által történő igazolt elvégzése. 
 8. Az AIRVENT a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Termék Vevő részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba
  - szakszerűtlen, illetve a beüzemelési tájékoztatótól eltérő üzembe helyezésből (amelyet nem az AIRVENT vagy megbízottja végzett);
  - túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból, a Vevő által végzett szállítás során;
  - a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből;
  - valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
  - ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a Terméken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, stb.).
 9. A Termékek beüzemelési tájékoztatójában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén a Termékre vonatkozó jótállás nem érvényesíthető.
 10. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményeként bekövetkezett elhasználódásra (pl. biztonsági berendezések, így különösen füstelszívó ventilátorok, füst- és tűzcsappantyúk vonatkozásában, illetve szűrők telítődése, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.
 11. A villanymotor működtetésű berendezésekre vonatkozóan a jótállás feltétele, hogy a beüzemelést végző személy a beüzemelési jegyzőkönyvet kitöltse, olvasható nevével és pecsétjével ellássa. 
 12. Nem felel továbbá az AIRVENT, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.
 13. A jótállási igény AIRVENT-tel történő közlését követően az AIRVENT a termék bevizsgálását, a hiba javítását késedelem nélkül megkezdi, a javítás határideje azonban az azonosított meghibásodás jellege és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásától, beszerzés esetén a szállítási határidőtől nagymértékben függ. Az alkatrészek beszerzésének határideje az AIRVENT-en kívülálló körülmény, ezért arra vonatkozóan az AIRVENT a felelősségét kizárja. Az AIRVENT vállalja azonban, hogy mindenkor törekszik a javításnak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb idő alatti teljesítésére.
 14. A Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

 

Kecskemét, 2021. december 15.
Airvent Légtechnikai Zrt.

Kapcsolat

Egyéb kérdése volna?

Amennyiben a fentiek között nem talált választ az Önt érintő kérdésre, kérjük forduljon bátran az Airvent munkatársaihoz. Elérhetőségeinket megtalálja kapcsolat oldalunkon