Fogyasztók részére szóló kiegészítő tájékoztató

1. A fogyasztókat megillető 14 napon belüli elállási jog

1.1 A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Webshop-on, illetve telefonon, e-mailen keresztül megkötött szerződéstől kivéve:

  • olyan nem előre gyártott Termék esetén, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezetten kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó egyedi igényeire szabtak;
  • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • olyan javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, amelynél az AIRVENT a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi őt fel.

 

1.2 Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megvásárolt Terméket átvette. Ha a Fogyasztó egyszerre több Terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. Amennyiben több Termék esetén azok átvételi időpontja eltérő, a 14 napos elállási határidő a teljes szerződés vonatkozásában az utoljára átvett Termék átvételétől számítódik.

1.3 A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja, illetve a szerződés megkötését megelőzően a szerződéskötésre irányuló ajánlatát visszavonhatja.

1.4 A Fogyasztó elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely Termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

1.5 Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az AIRVENT-hez (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek bármelyikére vagy akár személyesen is átadhatja. 

Postai cím: AIRVENT Zrt., 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
E-mail: webshop@airvent.hu

A Fogyasztó ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is vagy a weboldalon található termék visszaküldés oldalunkat is, amely utóbbit a weboldal láblécében található linken keresztül érnek el.

1.6 A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A nyilatkozat elküldési idejét a Fogyasztónak kell bizonyítania.

1.7 Az AIRVENT e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

1.8 Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az AIRVENT-nek vagy az AIRVENT által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó kérésére az AIRVENT gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a visszaszállítás közvetlen költsége ebben az esetben is a Fogyasztót terheli. 

1.9 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az AIRVENT visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az AIRVENT által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az AIRVENT az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést az AIRVENT mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg azonban az AIRVENT-et a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

1.10 A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az AIRVENT az elállási joggal érintett Termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatjaEnnek elmaradása esetén az AIRVENT fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett Termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. 

2. Kellékszavatosság, jótállás

2.1 Kellékszavatosság, jótállás

2.1.1 A Fogyasztó az AIRVENT hibás teljesítése esetén az AIRVENT-tel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2.1.2 A Fogyasztó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igénnyel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az AIRVENT-nek - a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy
  • ha az AIRVENT a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz / kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az AIRVENT költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A hiba jelentéktelen jellegének bizonyítása az AIRVENT-et terheli.

 

2022. január 1. napjától kezdőden az ingó dolognak minősülő áru adásvétele esetén a fogyasztó a hibát az AIRVENT költségére nem javíthatja, illetve mással nem javíttathatja ki.

2.1.3 A fentieken túl a Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) az AIRVENT nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy ha az AIRVENT megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét arra hivatkozással, hogy a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan többletköltséget eredményezne az AIRVENT-nek, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az AIRVENT megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) az AIRVENT nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az AIRVENT észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

2.1.4 A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az AIRVENT nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

2.1.5 A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az AIRVENT adott okot.

2.1.6 A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az AIRVENT-tel közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 

2.1.7 A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

2.1.8 A Fogyasztó kellékszavatossági igényét az AIRVENT-tel szemben érvényesítheti.

2.1.9 A teljesítéstől számított egy éven belül felfedezett hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha ez a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A vélelem fennállása esetén az AIRVENT-et terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a Termék átadás-átvételét követően következett be, és így azért nem tartozik kellékszavatossággal. Az egy éven túl közölt igény esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Termékben a hiba már az átadás-átvételkor megvolt. A Fogyasztó köteles továbbá minden esetben bizonyítani, hogy a Terméket az AIRVENT-től vásárolta és mikor.

2.1.10 A Fogyasztót terhelő bizonyítási kötelezettség esetén a Fogyasztó köteles a kellékszavatossági igénybejelentéssel egyidejűleg az állítását megalapozó bizonyítékokat az AIRVENT rendelkezésére bocsátani, valamint köteles az érintett Termék AIRVENT általi megvizsgálását lehetővé tenni. Az AIRVENT vállalja, hogy a szavatossági igényt haladéktalanul, lehetőség szerint 15 napon belül kivizsgálja.

 

2.2 Termékszavatosság

2.2.1 A Fogyasztó a Termék hibája esetén - választása szerint – az előzőek szerint meghatározott kellékszavatossági igény helyett az alábbi termékszavatossági igényt érvényesítheti. 

2.2.2 A Termék a termékszavatossági igény szempontjából akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.2.3 Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

2.2.4 Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

2.2.5 Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

2.2.6 A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy 

  • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania a fentiek közül.

2.2.7 Az AIRVENT felhívja a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti

2.3 Jótállás

2.3.1 Hibás teljesítés esetén az AIRVENT az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 Korm. rendelet alapján fogyasztónak eladott és a rendelet hatálya alá tartozó termék esetén jótállásra köteles.

2.3.2 A jótállás időtartama

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

2.3.3 A jótállási idő a Termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az AIRVENT vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben viszont a Fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási idő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.

2.3.4 A Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

2.3.5 A Fogyasztó a jótállási jogokat a jótállási idő végéig az AIRVENT-nél közvetlenül a jótállási jeggyel, illetve számlával érvényesítheti.

2.3.6 Ha a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során az AIRVENT részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az AIRVENT köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, az AIRVENT köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

2.3.7 Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a Terméket az AIRVENT költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az AIRVENT köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, az AIRVENT köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

2.3.8 Ha a Termék kijavításra a kijavítási igény AIRVENT részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az AIRVENT köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, az AIRVENT köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

2.3.9 Ha a Fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az AIRVENT nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

2.3.10 Az AIRVENT jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem felel továbbá az AIRVENT, ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

2.3.11 A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

3. Panaszkezelés

A Fogyasztó esetlegesen felmerülő panaszát, problémáját az AIRVENT elérhetőségein szóban vagy írásban közölheti.

  • Írásbeli panaszt az AIRVENT 15 napon belül kivizsgálja, és arra írásos választ ad a Fogyasztó által megadott e-mail vagy postai címre.
  • A szóbeli panaszt az AIRVENT azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az AIRVENT a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 15 napon belül írásban megválaszolja a Fogyasztó által megadott email vagy postai címre.

 

4. Békéltető testület

4.1 Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Fogyasztó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában az AIRVENT székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

4.2 Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

4.3 Az AIRVENT-et a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

4.4 Az AIRVENT székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538

További békéltető testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu

 

5. Online vitarendezés

A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

6. Egyéb

Az AIRVENT nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.

 

Kecskemét, 2022. március 18.
Airvent Légtechnikai Zrt.